Privacyverklaring Hobart Nederland B.V.

Algemene privacyverklaring
Na het lezen van deze privacyverklaring, die deel uitmaakt van de algemene voorwaarden van deze
website www.hobart.nl, zult u weten:

1. Hoe we uw gegevens gebruiken
2. De juridische basis voor het verwerken van uw informatie
3. Wat te doen bij klachten of vragen
4. Toegang tot en openbaarmaking van persoonlijke informatie
5. Wijzigingen in deze kennisgeving
6. Hoe u contact met ons kunt opnemen

Hoe we uw gegevens gebruiken
Deze privacyverklaring vertelt u wat u kunt verwachten wanneer Hobart Nederland B.V.
persoonlijke gegevens verzamelt.

Dit is van toepassing op informatie die we verzamelen over:

• aanklagers en andere personen in verband met een klacht of onderzoek met betrekking tot gegevensbescherming of vrijheid van informatie;
• mensen die onze services gebruiken, bijvoorbeeld die een aanvraag indienen of literatuur
opvragen bij ons;
• mensen die opereren krachtens de algemene verordening gegevensbescherming;
• sollicitanten, onze huidige en voormalige werknemers.


Bezoekers van onze websites

Voor websitegebruikers, wij maken geen gebruik van cookies voor de website.

Gebruik van cookies door Hobart Nederland B.V.
Hobart Nederland maakt geen gebruik van cookies op haar website.

E-mail communicatie
We gebruiken een externe provider, genaamd mailchimp, om onze e-mailmarketingcampagnes te
leveren. We verzamelen statistieken over e-mail open rates en clicks, gebruikmakend van standaard
technologieën om ons te helpen onze communicatie te monitoren en te verbeteren.
We zullen de naleving van AVG /GDPR bevestigen aan elke e-mailprovider die we gebruiken,
voordat we hun diensten gebruiken. We maken gebruik van e-mailcommunicatie wanneer we
contact opnemen met onze huidige klanten, op basis van de wettelijke basis van legitiem belang en
in sommige gevallen het voldoen aan contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld kennisgeving van
wijziging in de algemene voorwaarden. Als we gegevens kopen voor gebruik voor( email)
communicatie, zullen we publiceren waar we deze gegevens hebben gekocht en een
mogelijkheid bieden voor de ontvangers om van onze verzendlijst te worden verwijderd.
Voor het digital versturen van onze facturen maken wij gebruik van order2cash. Zij versturen de
facturen met het email adres noreply@notifications.order2cash.com.

Mensen die contact met ons opnemen via sociale media
Als u contact met ons opneemt via sociale media, waaronder Facebook, Twitter, LinkedIn
en YouTube zullen wij op uw vraag reageren en de details gebruiken die u ons hebt verstrekt om
een probleem op te lossen. Uw gegevens worden niet opgeslagen na de voltooiing van uw
aanvraag, tenzij dit noodzakelijk is, in overeenstemming met ons bewaarbeleid.

Mensen die ons bellen
We bieden ondersteuning aan potentiële en huidige klanten, leveranciers en andere derde partijen.
Wanneer u ons belt, nemen we dit gesprek niet op. Als we uw aanvraag moeten verwerken,
verzamelen we alleen de relevante informatie om dit te doen. Dit kan worden doorgegeven aan
interne afdelingen, externe partijen (bijvoorbeeld servicemonteurs) om het onderzoek zo snel
mogelijk op te lossen.

Mensen die ons e-mailen
Elke e-mail die ons wordt toegestuurd, inclusief eventuele bijlagen, kan door ons worden gemonitord
en gebruikt om redenen van beveiliging en voor het toezicht op de naleving van ons IT-beleid. Email
monitoring of software om e-mails te blokkeren kan ook worden gebruikt. Houd er rekening mee
dat u de verantwoordelijkheid hebt ervoor te zorgen dat elke e-mail die u naar ons verzendt, binnen
de grenzen van de wet valt.

Mensen die gebruik maken van de diensten van Hobart Nederland B.V.
We werken met externe serviceproviders, zoals servicecontractanten, vervoersbedrijven en andere
toeleveranciers. Om met sommige vragen van klanten om te gaan, moeten we informatie met deze
derde partijen delen, maar ze krijgen alleen de informatie die nodig is om het onderzoek te voltooien.

We moeten de details bijhouden van de mensen die de service hebben aangevraagd om deze te
leveren. We gebruiken deze gegevens echter alleen om de service te verlenen die de persoon heeft
aangevraagd en voor andere nauw verwante doeleinden. We kunnen bijvoorbeeld informatie
gebruiken over mensen die een product hebben gekocht om een enquête uit te voeren om te
achterhalen of ze tevreden zijn met het niveau van de service die ze hebben ontvangen. Wanneer
mensen een serviceovereenkomst hebben met onze services, kunnen ze hun overeenkomst op elk
moment annuleren door hun verzoek te mailen naar service@hobart.nl Deze aanvraag wordt
binnen 30 dagen na ontvangst verwerkt en afgerond.

Sollicitanten, huidige en voormalige Hobart Nederlandmedewerkers
Wanneer individuen solliciteren om bij Hobart Nederland B.V. te werken, zullen we de informatie die
zij ons verstrekken alleen gebruiken om hun aanvraag te verwerken en om rekruteringsstatistieken
te monitoren. Wanneer we informatie aan een derde willen bekendmaken, bijvoorbeeld voor
antecedentenonderzoek, zullen we dit niet doen zonder hen van tevoren op de hoogte te stellen en
toestemming te vragen, tenzij de openbaarmaking wettelijk verplicht is.

Persoonlijke gegevens over afgewezen kandidaten worden bewaard in overeenstemming met ons
bewaarbeleid nadat de wervingsprocedure is voltooid en deze zal daarna worden vernietigd.

Zodra een persoon in dienst komt bij Hobart Nederland B.V., zullen we een dossier samenstellen
met betrekking tot hun aanstelling. De informatie in dit dossier wordt beveiligd en zal alleen worden
gebruikt voor doeleinden die direct relevant zijn voor het dienstverband van die persoon. Nadat hun
tewerkstelling bij Hobart Nederland B.V. is beëindigd, bewaren we het bestand in overeenstemming
met de vereisten van ons bewaarplan en wordt het bestand vervolgens verwijderd.

Verenigbare doelen

Over het algemeen zullen we de persoonlijke informatie die we van u verzamelen alleen gebruiken
voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring hierboven of voor doeleinden
die we u uitleggen op het moment dat we uw persoonlijke gegevens verzamelen. Het kan zo zijn dat
we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor andere doeleinden die niet verenigbaar zijn
met de doeleinden die wij u hebben onthuld (zoals wettelijke verplichting, archiveringsdoeleinden in
het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische
doeleinden), waar dit is toegestaan door toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming (zie
ook http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/)

Juridische basis voor het verwerken van uw informatie
Als u een bezoeker van de Europese Unie bent, hangt onze wettelijke basis voor het verzamelen en
gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke informatie af van de persoonlijke informatie in
kwestie en de specifieke context waarin wij deze verzamelen.

Normaal gesproken zullen we echter uw persoonlijke informatie alleen verzamelen als we de
persoonlijke informatie nodig hebben om een contract met u te sluiten, of als de verwerking in onze
legitieme belangen is en niet wordt ondermijnd door uw gegevensbeschermingsbelangen of
fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting
hebben om persoonlijke informatie van u te verzamelen of anderszins persoonlijke informatie nodig
hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Als wij u vragen om persoonlijke informatie te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke vereiste
of om contact met u op te nemen, zullen we dit op het relevante moment kenbaar maken en u
adviseren of het verstrekken van uw persoonlijke gegevens verplicht is of niet (en van de mogelijke
gevolgen als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt).
Ook als we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme
belangen (of die van een derde partij), zullen we u op het relevante moment duidelijk maken wat die
legitieme belangen zijn.
Als u vragen heeft over of nadere informatie nodig hebt met betrekking tot de rechtsgrondslag
waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via
de contactgegevens die u vindt onder de kop 'Contact met ons opnemen' hieronder.

Klachten of vragen

Hobart Nederland B.V. probeert aan de hoogste normen te voldoen bij het verzamelen en gebruiken
van persoonlijke gegevens. Om deze reden nemen we alle klachten die we hierover ontvangen zeer
serieus. We moedigen mensen aan het ons onder aandacht te brengen als ze denken dat onze
verzameling of het gebruik van informatie oneerlijk, misleidend of ongepast is. We zouden ook graag
suggesties ontvangen om onze procedures te verbeteren.

Deze privacyverklaring bevat geen volledige informatie over alle aspecten van de verzameling en
het gebruik van persoonlijke gegevens door Hobart Nederland B.V. We geven u echter graag
aanvullende informatie of toelichting. Alle verzoeken hiervoor moeten naar het onderstaande adres
worden gestuurd.

Toegang tot persoonlijke informatie
U hebt de volgende gegevensbeschermingsrechten:

• Als u uw persoonlijke gegevens wenst op te vragen, te corrigeren, bij te werken of wilt
verwijderen, kunt u dit op elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen via
de contactgegevens in de onderstaande rubriek "Contact met ons opnemen".
• Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, ons
vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of om de
overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens te vragen. Nogmaals, u kunt deze rechten
uitoefenen door contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens die u
vindt onder de kop 'Contact met ons opnemen' hieronder.
• U hebt het recht om u af te melden voor marketingcommunicatie die we u op elk moment
toezenden. U kunt dit recht uitoefenen door op de link "afmelden" te klikken in de marketinge-
mails die we u sturen. Om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals
postmarketing of telemarketing), neemt u dan contact met ons op via de contactgegevens
die u vindt onder de kop 'Contact met ons opnemen' hieronder.
• Als we uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt
u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming
heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die wij voorafgaand aan uw
opname hebben uitgevoerd, noch zal dit van invloed zijn op de verwerking van uw
persoonlijke informatie die is uitgevoerd op grond van andere wettelijke gronden dan
toestemming.
• U hebt het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen
over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer
informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun
gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke
wetgeving inzake gegevensbescherming.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie
We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende categorieën ontvangers:

Onze zusterbedrijven, externe dienstverleners en partners die onze gegevens verwerken
(bijvoorbeeld om de levering van, de functionaliteit van, of de verbetering van de beveiliging van
onze website te ondersteunen) of die anderszins persoonlijke gegevens verwerken voor doeleinden
die in deze privacyverklaring worden beschreven worden aan u meegedeeld wanneer wij uw
persoonlijke gegevens verzamelen.

• Alle bevoegde wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, overheidsinstanties,
rechtbanken of andere derde partijen waarvan wij vinden dat openbaarmaking noodzakelijk
is (i) als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit
te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of ( iii) om uw vitale belangen of die van een
andere persoon te beschermen;
• Een potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde
aankoop, fusie of overname van een deel van onze bedrijfsactiviteiten, op voorwaarde dat
we de koper informeren dat hij uw persoonlijke gegevens alleen moet gebruiken voor de
doeleinden die worden vermeld in deze privacyverklaring;

Elke andere persoon met uw toestemming voor de openbaarmaking.

Internationale overschrijvingen
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan en verwerkt in landen buiten de
Europese Unie, bijvoorbeeld als wij uw informatie delen met zusterbedrijven en / of serviceproviders
die zijn gevestigd of actief zijn buiten de EU. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten
hebben die verschillen van de wetten in uw land.

We hebben echter passende voorzorgsmaatregelen getroffen om te vereisen dat uw persoonlijke
informatie beschermd blijft in overeenstemming met deze privacyverklaring

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 09/04/2018.

Hoe contact met ons op te nemen
Als u informatie over ons privacy beleid wilt aanvragen, kunt u ons e-mailen of schrijven naar:

Hobart Nederland B.V.
Afd. informatie beheer inzake AVG
Pompmolenlaan 12
3447 GK Woerden
e-mail: avg@hobart.nl